బాల దంతం భద్రం సుమా!

‘తిండి తింటే కండ కలదోయ్‌.. కండ కలవాడేను మనిషోయ్‌’ అన్నది కవి వాక్కు. మరి ఆ తిండి తినాలంటే దంతాలు దృఢంగా ఉండాలి. చిగుళ్లు బలంగా ఉండాలి. అప్పుడే కండ అయినా, మనిషి అయినా. అందుకే నోటి ఆరోగ్యానికి అంత ప్రాధాన్యం. ‘ప్రపంచ నోటి ఆరోగ్యదినం’ కూడా….Read more