ఆనందమానందమాయె!

ఎగిరి గంతేస్తారొకరు… కూనిరాగం తీసుకుంటూ తమలో తామే మైమరిచిపోతారు ఇంకొకరు. స్వీట్లు ఇచ్చో కబుర్లు చెప్పో అందరితోనూ పంచుకుంటారొకరు. మబ్బుల్లో తేలిపోతున్నట్లుందంటూ కవిత్వం రాస్తారొకరు. ఇక క్రీడాకారులైతే మైదానంలోనే ఒకరి మీద ఒకరు పడి దొర్లేస్తారు…Read more