మొహమాటం లేకుండా చెప్పేస్తా

కొద్దిమంది తారలపై ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన అంచనాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఒక కథ ఎంచుకొన్నారంటే అది కచ్చితంగా వినోదాన్ని పంచుతుందని నమ్ముతుంటారు. అలా ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పటికప్పుడు నమ్మకాన్ని పెంచుతున్న తారల్లో రష్మిక మందన్న ఒకరు….Read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s