అందంగా… ఆ‘కట్టు’కునేలా!

చీర అంటే సంప్రదాయ సందర్భాల్లోనే కట్టుకోవాలనేది గతం…ఆ సంప్రదాయానికి ఆధునికత అద్దుతోందీ ఈ తరం. అందుకే ప్రత్యేక సందర్భం అని చూడకుండా… వీలున్నప్పుడల్లా చీరకట్టును ఎంచుకుంటున్నారు అమ్మాయిలు. కొత్తకొత్త ప్రయోగాలూ చేస్తున్నారు….Read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s