ఆనందమానందమాయె!

ఎగిరి గంతేస్తారొకరు… కూనిరాగం తీసుకుంటూ తమలో తామే మైమరిచిపోతారు ఇంకొకరు. స్వీట్లు ఇచ్చో కబుర్లు చెప్పో అందరితోనూ పంచుకుంటారొకరు. మబ్బుల్లో తేలిపోతున్నట్లుందంటూ కవిత్వం రాస్తారొకరు. ఇక క్రీడాకారులైతే మైదానంలోనే ఒకరి మీద ఒకరు పడి దొర్లేస్తారు…Read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s