అందరిల్లు…అమ్మ ఇల్లు!

మేమిద్దరం… మాకిద్దరు…అంతవరకే ఆలోచించేవాళ్లు కోకొల్లలు…మనమిద్దరం… మనకందరూ…అని ఆలోచించేవాళ్లు ఆ దంపతులు.నీ, నా అనే పరిధుల్లేని సమాజం వారు కంటున్న కల…ప్రకాశ్‌, కామేశ్వరి దంపతులిద్దరూ  వైద్యులు… కోరుకుంటే సుఖాలన్నీ వాళ్లవే…Read more

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s