ఉద్వేగం వదిలి… ఉత్సాహంగా

ఉన్నట్టుండి కోపం… ఎవరేమాట అన్నా ఏడుపు… ముఖం సీరియస్‌గా పెట్టడం…  ఇలాంటి ఉద్వేగాలు మనలో చాలామందికి అనుభవమే. ఇవి ఇంట్లో ఓకే కానీ…

ఆఫీసులో వాటిని వ్యక్తం చేసేటప్పుడు సమన్వయం పాటించాలి. Read More

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s